Giới thiệu

Tóm tắt dịch vụ

Sản xuất, phát hành các sản phẩm đĩa hình, đĩa tiếng, dịch vụ in nhân bản CD-VCD-DVD, tổ chức biểu diễn nghệ thuật. 

Tỉnh / Thành phố Hà Nội
Tel 84-24-62660498

LIÊN HỆ

Làm việc với tlav

Apply hồ sơ ứng viên

HOTLINE
84-24-62660498